Algemene voorwaarden

Aansprakelijkheid

De cliënt is zich bewust dat counselling een ondersteunende vorm van psycho-sociale hulpverlening biedt.  Keuzes en beslissingen die genomen worden in het ontwikkelingsproces zijn allen tijde de verantwoordelijkheid van cliënt. De counsellor biedt hierin professionele ondersteuning echter kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. 

 

Vertrouwelijkheid

De counsellor is gehouden aan een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat alles wat binnen de sessies wordt besproken en de inhoud van het mailcontact en dossiervorming vertrouwelijk blijft. Counsellor mag alleen met derden over de inhoud van de sessies communiceren als de cliënt in kwestie daar op schriftelijke wijze toestemming voor heeft gegeven of indien de mentale toestand van cliënt een gevaar voor zichzelf of zijn/haar omgeving kan veroorzaken. 

 

Betrokkenheid

Om het begeleidingstraject zo goed mogelijk te doen laten slagen, wordt van zowel van de counsellor als van de cliënt betrokkenheid verwacht bij het proces en bij het traject.

 

Respect

De kwaliteit van het begeleidingstraject en de vertrouwelijkheid worden vergroot door wederzijds respect en zorgvuldigheid in de omgang met elkaar (counsellor en cliënt). Hierover worden aan het begin van het begeleidingstraject afspraken gemaakt met elkaar.

 

Betaling

De betaling van een sessie wordt aan het einde van iedere sessie contact of per pin voldaan. Als dit gewenst is, dan kan na iedere betaling een betalingsbewijs of factuur aan cliënt worden meegegeven. 

 

Verhindering

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de sessie te worden afgezegd of verzet. Mocht de sessie binnen 24 uur voor aanvang worden afgezegd of verzet, of mocht de cliënt zonder bericht niet verschijnen op de gemaakte afspraak, dan zal Flow Counselling de sessie volledig in rekening brengen. Flow Counselling houdt hierbij rekening met overmacht en bijzondere omstandigheden.

 

Doorverwijzing naar (huis-)arts

Als de hulpvraag en/of situatie van de cliënt buiten het werkterrein/expertise van Flow Counselling valt, dan wordt de cliënt door- of terugverwezen naar de (huis-)arts. De beoordeling om tot doorverwijzing over te gaan, geschiedt op basis van de door de cliënt verstrekte informatie en het oordeel van de counsellor.